1. týden (23.9.)
2. týden (30.9.)
Přednáška: Teoretické řešení střech - podklady k přednášce, přednáška (tiskněte bez úvodní strany)
3 týden (7.10.)
Přednáška: Přednáška minule neproběhla, přineste si tedy podklady na Teoretické řešení střech z minulého týdnu (tiskněte bez úvodní strany)
Cvičení: ti, kteří přišli minulý týden i o cvičení si přinesou předlohu na příklady na kótované promítání, ostatní si vytisknou
4. týden (14.10.)
5. týden (21.10.)
Přednáška: Na pondělní přednášku si doneste podklady z minulého týdne a podklady na Mongeovo promítání 2 , úterní přednáška odpadá z důvodu veletrhu WoodTec
Cvičení: vytiskněte si podklady na Mongeovo promítání 1
6. týden (28.10.)
Přednáška: Pondělní přednáška odpadá díky státnímu svátku, na úterní přednášku si přineste Mongeovo promítání 2 , přednáška
Cvičení: vytiskněte si podklady na příklady v Mongeově promítání 2 (úterní cvičení, která minulý týden odpadla, si přinesou podklady z minulého týdne)
7. týden (4.11.)
Přednáška: Přineste si opět Mongeovo promítání 2 (budeme dodělávat, co jsme nestihli minulý týden)
Cvičení: vytiskněte si podklady na příklady v Mongeově promítání 2 (středeční a čtvrteční cvičení by měli mít vytištěno už z minulého týdne)
8. týden (11.11.)
9. týden (18.11.)
Přednáška: Dokončení přednášky z minulého týdne
10. týden (25.11.)
11. týden (2.12.)
Přednáška: Kresba v lineární perspektivě
12. týden (9.12.)
Cvičení: na cvičení si přineste 2 čisté papíry formátu A4
TYPY PŘÍKLADŮ K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY
3 složitější příklady na 90 minut, které si vyberete ze 4 zadaných, ten který nebudete řešit výrazně škrtnete!!!:
1) Teoretické řešení střech nad daným půdorysem - může se vyskytnout nejjednodušší varianta zakázaného okapu (obojí viz příklady ze cvičení, přednášky a výkres číslo 3)
2) Mongeovo promítání: Příklady na zobrazení kružnice, vzdálenost bodu od roviny či přímky, řezy jehlanu nebo hranolu, průsečíky přímky s tělesy (Například: zobrazení kružnice 1, zobrazení kružnice 2, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od trojúhelníka, vzdálenost bodu od přímky, řez jehlanu, řez hranolu, řez hranolu, průsečík přímky s kuželem, průsečík přímky s hranolem, další příklady na procvičení viz cvičení, přednáška a také výkresy číslo 4 a 5
3) Axonometrie: zobrazení kuželu nebo válce (viz přednáška, cvičení, výkres), osvětlení těles (např. osvětlení hranolu dané směrem s), řezy těles (např. řez jehlanu, řez hranolu), průsečík přímky s tělesem (např. průsečík přímky s hranolem), na další typy osvětlení, řezů a průsečíků se podívejte do přednášky, cvičení a výkresů číslo 6, 7 a 8. Příklady mohou být kombinace předchozího, například zobrazte kužel a určete jeho průsečíky s danou přímkou (nebo jeho osvětlení)
4) Lineární perspektiva: zobrazení kružnice metodou osmi tečen (výkres 9), vázané metody - dvojúběžníková perspektiva (výkres 10), zobrazení krychle v jednoúběžníkové a dvojúběžníkové perspektivě, zobrazení čtverce v jednoúběžníkové (viz podstava krychle v jednoúběžníkové perspektivě) a dvojúběžníkové perspektivě a zobrazení pavimenta v jednoúběžníkové nebo dvojúběžníkové perspektivě (viz příklady ze cvičení), další základní úlohy v lineární perspektivě (viz přednáška a cvičení v 10. týdnu a http://user.mendelu.cz/tihlarik/linearniperspektiva.html)
Přehled rysů:
V1: KONSTRUKCE ELIPSY A PARABOLY. Zobrazte elipsu, která je daná hlavními vrcholy A,B a obecným bodem M, v bodě M sestrojte tečnu elipsy. Platí |AB|=10cm, |AM|=9cm, |BM|=3cm. Dále zobrazte parabolu danou řídící přímkou d a ohniskem E, jestliže platí |dE|=4cm, v jednom z obecných bodů sestrojte tečnu paraboly. (výkres na formát A4, tužkou, obě kuželosečky na jedné straně papíru, v dolní části popis viz přednáška, výsledek nezvýrazňujte fixami!!!)
V2: PRŮSEK ROVNOBĚŽNÍKU ABCD S TROJÚHELNÍKEM MNP
zadání: V kótovaném promítání zobrazte průsek rovnoběžníku ABCD s trojúhelníkem MNP, A(4; 2; 2), B(0; 2; 0), C(-3; -7; 3), M(7; -6; 6), N(-4; -6; 0), P(-3; 4; 2). (Uvědomte si že u rovnoběžníku ABCD stačí zadat třemi body, čtvrtý je už jednoznačně určen a jeho kótu byste měli umět dopočítat.) Výkres ve formátu A4, tužkou.
V3: ŘEŠENÍ STŘECHY NAD DANÝM PŮDORYSEM - zadání (uvnitř objektu je dvůr, jeho okapové hrany je také třeba očíslovat nebo označit písmeny, jinak při řešení postupujeme tak jako v příkladech na cvičení, zaměřte se vždy na menší úsek a řešte průsečnice sousedních střešních rovin, v zadání jsou dva zakázané okapy, ty jsou zvýrazněny tučně)
V4: ZOBRAZENÍ KRUŽNICE - Zobrazte kružnici v rovině sigma=(-9;7;8) o středu S=(-1;?;4) a poloměru 4 cm. (Stopy roviny se narýsují tak, že souřadnice (-9;7;8) se vynesou na příslušné osy x, y, z. Spojením bodu na ose x a na ose y vznikne půdorysná stopa, spojením bodu na ose x a ose z dostanete nárysnou stopu. Půdorys bodu S musíte zjistit tak, aby ležel v rovině sigma.) Výkres stačí donést týden poté, co se příklad na kružnici probere na cvičení (ti, co měli v pondělí přednášku z Mongeova promítýání 2 by mohli výkres zvládnout už teď).
V5: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ŘEZ JEHLANU
Sestrojte řez pravidelného šestibokého jehlanu ABCDEFV s podstavou v půdorysně rovinou, která kolmo půlí hranu AV. V[0; 60; 100], A[-50; 70; 0]. (Rada: najděte střed hrany AV, veďte tímto středem rovinu kolmou na tuto hranu - pomocí hlavních přímek první a druhé osnovy, najděte půdorysnou stopu této roviny, další body řezu najďete pomocí kolineace.)
V6: AXONOMETRIE - ŘEZ HRANOLU - Sestrojte řez šikmého čtyřbokého hranolu ABCDA'B'C'D' (s boční hranou BB'), jehož dolní podstava leží v půdorysně, rovinou sigma, která je daná různoběžkami q, r. Určete viditelnost hranolu i řezu.
V7: AXONOMETRIE - PRŮSEČÍK PŘÍMKY S VÁLCEM - Zobrazte šikmý válec jehož dolní podstava o středu S a poloměru r=4cm leží v půdorysně, střed horní podstavy je bod S'. Určete průsečík přímky r s tímto válcem. zadání (rada: na přímce r si musíte zvolit bod, vést jím přímku rovnoběžnou s osou válce a najít půdorysný stopník této přímky, druhý půdorysný stopník můžete najít na přímce r, spojením těchto dvou stopníků dostanete půdorysnou stopu pomocné roviny řezu pomocí které můžete zjistit hledané průsečíky)
V8: AXONOMETRIE - OSVĚTLENÍ HRANOLU - Osvětlete šikmý čtyřboký hranol ABCDA'B'C'D' (s boční hranou BB'), jehož dolní podstava leží v půdorysně daným směrem s. Pomocné průmětny považujte za neprůhledné.
V9: LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA - ZOBRAZENÍ KRUŽNICE
Zobrazte kružnici o středu O, která se dotýká základnice. (Předloha je poslední list v předloze na cvičení v desátém týdnu.)
V10 LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA - VÁZANÁ METODA - Zobrazte daný objekt (vázanou metodou z Mongeova Promítání) ve dvojúběžníkové perspektivě. Je daný střed promítání S a perspektivní průmětna sigma. Výsledek rýsujte na další papír formátu A4, který pak bude napravo od zadání, podlepením získáte foirmát A3 (delší rozměr na šířku), tabulka bude vpravo dole. Pokud nechcete podlepovat, tak si můžete vzít formát A3 a zadání si na něj narýsovat.
Odkazy:
Úvodní stránka, na které najdete krokované příklady na jednotlivá témata, která budeme probírat
Stránka Mgr. Marie Provazníkové (tady najdete něco z teorie, krokované konstrukce i příklady k procvičení)
Odkaz na program RHINOCEROS, doporučuji verzi Rhino 4.0 Evaluation (ke stahování se musíte proklikat několika dotazy), zkušební verze umožňuje pouze 25 uložení!
Stránky Jiřího Doležala (řešené příklady s prostorovými modely)
Na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie VUT najdete ke stažení například CD-ROM s příklady na Teoretické řešení střech
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR
OPVK logo