Křivkový integrál

Klasickou aplikací křivkového integrálu je práce a potenciál. Nás bude zajímat spíše tok, proto se zde zaměříme na tok vektorového pole uzavřenou křivkou. Můžeme si vektorové pole představit jako rychlostní pole udávající, jak ve kterém místě fouká vítr a snažíme se vypočítat, jestli v množině ohraničené křivkou vzduchu ubývá, či přibývá.

Budeme se zajímat o tok vektorového pole křivkou. Může jít například o tok tepla. Pokud je křivka uzavřená, vypočteme celkové teplo, které proteče do oblasti obepnuté touto křivkou. Podobně je možné modelovat difuzní tok a zjišťovat, jaké množství difundující látky se dostane do oblasti. Znaménková konvence pro kladně orientované křivky (při obíhání ve směru rostoucího parametru je oblast obepnutá křivkou po levé ruce) je taková, že tok ven je kladný a tok dovnitř záporný.

import numpy           # knihovna na numerické výpočty (goniomerické funkce, gradient, 2D mřížka a dělení intervalu, ...)
import scipy.integrate      # knihovna na technické výpočty (integrál)
import matplotlib.pyplot as plt # knihovna na kreslení

Křivkový integrál a obsah množiny

Budme uvažovat uzavřenou křivku ve tvaru srdce s parametrickými rovnicemi $$ \vec r(t) = \begin{pmatrix} -16 \sin^3(t) \cr 13\cos(t)-5\cos(2t)-2\cos(3t)-\cos(4t)\end{pmatrix},\quad t\in[0,2\pi].$$ Jako výsledný tok touto křivkou dostaneme bilanci mezi přírůstkem a úbytkem tepla (nebo obecně stavové veličiny) uvnitř. Křivka je orientována proti směru hodinových ručiček a kladný tok je tok ven ze srdce.

Pro ujasnění si souvilosti s divergencí se nám bude hodit i obsah. Ten vypočteme jako křivkový integrál $$\oint_C x\mathrm dy.$$ Výpočet můžeme zrealizovat přepisem na Riemannův integrál tak, že ručně zadáme derivaci křivky. Díky tomu nebudeme muset používat aproximaci pomocí centrálních diverencí. Je ale možné počítat i numericky. Pro srovnání použijeme obě metody.

def krivka(t):                  # parametrické rovnice křivky ve tvaru srdce
  return [ -16*numpy.sin(t)**3 , 13*numpy.cos(t)-5*numpy.cos(2*t)-2*numpy.cos(3*t)-numpy.cos(4*t)] 

def krivka_derivace(t):              # derivace rovnice křivky ve tvaru srdce
  return [ -16*3*numpy.sin(t)**2*numpy.cos(t) , -13*numpy.sin(t)+5*numpy.sin(2*t)*2+2*numpy.sin(3*t)*3+numpy.sin(4*t)*4]

t = numpy.linspace(0, 2*numpy.pi, 1000)      # interval mezi 0 a 2*pi rozdělený na 1000 dílků
 
# Výpočet pomocí ručně zadané derivace křivky
Obsah = scipy.integrate.simps( krivka(t)[0]*krivka_derivace(t)[1] , t) # výpočet integrálu x*dy přepisem na Riemannův integral a integrací Simpsonovým pravidlem
print("Obsah pomocí analyticky definovaných derivací je %s"%str(Obsah))

# Výpočet numerickou derivací křivky
Obsah_num = scipy.integrate.simps( krivka(t)[0] * numpy.gradient(krivka(t)[1],t) , t)
print("Obsah numerickým výpočtem derivací je %s"%str(Obsah_num))

x,y = krivka(t)
plt.plot(x,y, color='red');
Obsah pomocí analyticky definovaných derivací je 565.4866776450867
Obsah numerickým výpočtem derivací je 565.4789727722859
_images/Krivkovy_integral_3_1.png

Křivkový integrál a tok vektorového pole

Definujme nástroje pro výpočet toku. Pro lepší představu budeme uvažovat teplotní tok, který je záporně vzatým gradientem teploty. Komponenty vektorového pole $$ \vec q = -\nabla T$$ jsou $$q_x=-\frac{\partial T}{\partial x}$$ a $$q_y=-\frac{\partial T}{\partial y}.$$ Tok křivkou $C$ vypočteme jako křivkový integrál $$\int_C -q_y\mathrm dx + q_x \mathrm dy.$$

Pro jednoduchost použijeme poměrně jednoduchou metodu výpočtu celkového toku křivkou.

 • Hranici si rozdělíme na $N$ dílků podle hodnoty parametru parametrizujícího křivku. Vypočteme tok na každém dílku a sečteme je integrálem za použití Simpsonovy metody. Pro lepší ilustraci si graf takto integrované funkce kreslíme do pravého obrázku. Začátek i konec odpovídá hornímu bodu uprostřed srdce, tj. bodu o souřadnicích $(0,5)$.

 • Tok pole $(q_x,q_y)$ na každém dílku vypočteme skalárním součinem tečného vektoru ke křivce s polem $(-q_y,q_x)$.

 • Tečný vektor určíme pomocí centrální diference. Poslouží k tomu vestavěná funkce gradient z knihovny numpy.

 • Vektorové pole v daném místě křivky vypočteme ručně pomocí centrální diference.

Celkový tok vydělíme obsahem srdce. Tím budeme mít změnu na jednotku obsahu, což odpovídá divergenci. Zejména v případech, kdy je divergence konstantní (teplota dána lineární nebo kvadratickou funkcí), očekáváme shodu tohoto podílu s divergencí.

from matplotlib.ticker import (MultipleLocator, AutoMinorLocator)

def teplota (x,y): 
 return 20-x

def KRESLI():
  global teplota                # pouzijeme globalne definovane funkce
  global krivka
  global Obsah
  y, x = numpy.mgrid[-20:20:20j, -20:20:20j]  # mrizka pro kresleni gradientu a barevne mapy funkce dvou promennych
  z = teplota(x, y)               # výpočet teploty na mřížce
  grady, gradx = numpy.gradient(z)       # gradient teploty
  qx, qy = -gradx, -grady            # tok, pole opačné ke gradientu

  fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(24,9)) # inicializace grafiky, dva grafy vedle sebe
  
  ## Vykreslení teploty a toku tepla
  ax=axes[0]                  # začneme kreslit do prvního grafu
  cmap = plt.get_cmap('hot')          # nastaveni schema pro barevnou mapu
  output = ax.pcolormesh(x, y, z, cmap=cmap, shading='gouraud') # vykresleni barevne mapy pomocí zvolené barevné mapy a vyhlazování přechodů
  plt.colorbar(output, ax=ax)          # barevný sloupec s hodnotami vedle grafu
  ax.quiver(x, y, qx, qy, color='blue')     # vykreslení toku
  
  ## Vykreslení křivky
  N = 1000                   # počet dělení intervalu pro parametr t
  t = numpy.linspace(0, 2*numpy.pi, N)     # interval mezi 0 a 2*pi rozdělený na N dílků, uzlové body křivky
  x, y = krivka(t)               # kartézské souřadnice bodů na křivce
  ax.plot(x,y, color='green', lw=4)       # vykreslení křivky
  ax.set_aspect(1)               # budeme používat stejné měřítko na obou osách

  ## Výpočet integrálu
  dx = numpy.gradient(x,t)           # derivace první komponenty krivky pomocí centralni diference (viz napoveda k funkci gradient)
  dy = numpy.gradient(y,t)           # derivace druhé komponenty křivky
  dt = t[1] - t[0]               # vzdálenost mezi uzlovými body
  h = dt                    # krok pro výpočet derivace, je také možné derivace počítat analyticky, což by pravděpodobně navýšilo přesnost
  qx, qy = [ -( teplota(x+h,y)-teplota(x-h,y) ) / (2*h) , -( teplota(x,y+h)-teplota(x,y-h) ) / (2*h) ] 
                         # (qx,qy) je vektorové pole opačné ke gradientu vypočtené pomocí centrální diference v bodech křivky
  I = - qy * dx + qx * dy            # integrand po přepisu křivkového integrálu na Riemannův, 
                         # skalární součin tečného vektoru (dx,dy) ke křivce s vektorem kolmým (-qy,qx) k toku (qx,qy)
  integral = scipy.integrate.simps(I,t)     # celkový tok přes hranici srdce, tok orientovanou křivkou

  podil = integral / Obsah           # Podíl toku a obsahu množiny. Střední hodnota divergence.
  print("Výsledný tok je %s.\nPodíl toku a obsahu množiny je %s."%(str(integral),str(podil)))

  ax = axes[1]                 # začneme kreslit do druhého grafu
  ax.plot(t, I)                 # vykreslení součinu tečného vektoru ke křivce s kolmým polem na tok, příspěvek k celkovému toku
  ax.set_title("Průběh příspěvků k celkovému toku")
  ax.set_xlabel("Hodnota parametru")
  ax.set_ylabel("Součin tečného vektoru a normálové komponenty toku")
          # následující tři řádky zařídí osu v násobcích pi
  ax.set_xticks([0, 0.5*numpy.pi , numpy.pi , 1.5*numpy.pi , 2*numpy.pi])
  ax.set_xticklabels(['0', r'$\frac{1}{2}\pi$', r'$\pi$', r'$\frac{3}{2}\pi$', '$2\pi$'])
  ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(numpy.pi/4))

Tok vektorového pole s konstantní divergencí

Využijeme předpřipravené funkce vždy na vektorové pole mající konstantní divergenci. To znamená, že tok zesiluje ve všech místech stejnou intenzitou. Pokud by byla úloha stacionární, podle difuzní rovnice by případné zesilování toku šlo na vrub zdrojům či spotřebičům. Konstantnost divergence poté znamená, že tyto zdroje či spotřebiče jsou rozloženy rovnoměrně v rovině.

def teplota (x,y): 
  return 20-x
KRESLI()
Výsledný tok je 3.2118275053449885e-13.
Podíl toku a obsahu množiny je 5.679758042612651e-16.
_images/Krivkovy_integral_7_1.png

Teplota na obrázku výše je dána vztahem $$T(x,y)=20-x.$$ Roste tedy konstantní rychlostí směrem doleva. Teplo teče doprava. Situace je krásně symetrická. Teplo, které na levé straně do srdce vteče, na pravé straně vyteče. Tuto symetrii je možno odhadnout z obrázku toku. Středově symetrická je i křivka vpravo.

Pozorování. Nulovost toku srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je nulová, $$\nabla \cdot (-\nabla T)=0.$$

Poznámka. Výpočet z definice programem Sage je zde, křivka je předepsána, nastavte si požadovanou funkci.

def teplota (x,y): 
 return (50+(x**2+y**2)) 
KRESLI()
Výsledný tok je -2261.9159109974307.
Podíl toku a obsahu množiny je -3.9999455343792634.
_images/Krivkovy_integral_9_1.png

Teplota na obrázku výše je dána vztahem $$T(x,y)=50+x^2+y^2.$$ Roste tedy směrem od středu. Uprostřed je nejnižší teplota (nejtmavší barva) a teplo teče do srdce. Tok je záporný. Podíl toku a obsahu množiny je vypočten před obrázkem.

Pozorování. Podíl toku a obsahu srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je konstantní záporná, $$\nabla \cdot (-\nabla T)=-4.$$

def teplota (x,y): 
 return 50-(x**2+y**2)*0.1
KRESLI() 
Výsledný tok je 226.19159109974353.
Podíl toku a obsahu množiny je 0.39999455343792717.
_images/Krivkovy_integral_11_1.png

Teplota na obrázku výše je dána vztahem $$T(x,y)=50-\frac {x^2+y^2}{10}.$$ Klesá tedy směrem od středu. Uprostřed je nejvyšší teplota (žlutá barva) a teplo teče ze srdce. Tok je kladný. Podíl toku a obsahu množiny je vypočten před obrázkem.

Pozorování. Podíl toku a obsahu srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je konstantní kladná, $$\nabla \cdot (-\nabla T)=\frac 4{10}.$$

def teplota (x,y): 
 return 20+0.01*(x+20)**2
KRESLI() 
Výsledný tok je -11.309579455446585.
Podíl toku a obsahu množiny je -0.019999727495869944.
_images/Krivkovy_integral_13_1.png

Teplota na obrázku je dána vztahem $$T=20+0.01(x+20)^2.$$ Roste tedy nelineárně směrem doprava (stále vyšší rychlostí). Tok v pravé části srdce je intenzivnější než tok v levé. Tok v pravé části je dovnitř a tedy záporný. Tok v levé části je kladný a malý. Celkový tok je tedy záporný. Podíl toku a obsahu množiny je vypočten před obrázkem.

Pozorování. Podíl toku a obsahu srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je konstantní a záporná, $$\nabla \cdot (-\nabla T)=-0.02.$$

def teplota (x,y): 
  return 20-2*y+x
KRESLI()  
 
Výsledný tok je 3.98034105099517e-06.
Podíl toku a obsahu množiny je 7.038788371763074e-09.
_images/Krivkovy_integral_15_1.png

Teplota je dána vztahem $$T(x,y)=20+x-2y.$$ Roste tedy směrem dolů. Proto teplo teče z pravého dolního rohu do levého horního. Narozdíl od konstantního toku přecházejícího přes srdce zleva doprava již situace není symetrická. Protože však tok nikde nezesiluje ani nezeslabuje, je přirozené, že teplo které na jednom konci do srdce vteče na druhém vyteče. Celkový tok je tedy nulový.

Pozorování. Nulovost toku srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je nulová, $$\nabla \cdot (-\nabla T)=0.$$

def teplota (x,y): 
  return 100-0.01*(40+x-2*y)**2 
KRESLI()  
Výsledný tok je 56.547894889285985.
Podíl toku a obsahu množiny je 0.0999986332565324.
_images/Krivkovy_integral_17_1.png

Teplota je dána vztahem $$T(x,y)=100-0.01(40+x-2y)^2 $$ Teplo teče směrem doprava dolů. Vektory se postupně prodlužují a tok tedy nabývá na intenzitě. Tato intenzivnější část je v místě, kde teplo teče ven, tj. v místě, kde je tok kladný. Záporné příspěvky v levém horním rohu jsou zanedbatelné a celkový tok je kladný. Podíl toku a obsahu množiny je vypočten před obrázkem.

Pozorování. Podíl toku a obsahu srovnejme s informací, že přímý výpočet ukazuje skutečnost, že divergence vektorového pole popisujícího tok tepla je konstantní a kladná, platí $$\nabla \cdot (-\nabla T)=0.1.$$

Shrnutí

Výpočtem se potvrdil hrubý odhad situace

Ve všech výše uvedených příkladech se potvrdilo to, co bylo možno odhadnout z obrázku: zda do ohraničeného objemu více přitéká než odtéká, či naopak, či zda jsou příspěvky vyrovnány. Důležité je, že jsme dokázali veličinu udávající celkový tok křivkou dokázali vypočítat, aniž bychom využívali speciálních vlastností toku či křivky. Proto je reálné předpokládat, že to bude fungovat i ve zcela obecných případech.

Budujeme cestu mezi tím, jak funguje materiál, a tím, co se dá naměřit

Vedlejším produktem analýzy bylo to, že nyní tušíme vazbu mezi křivkovým interálem a divergencí. Tato vazba existuje, nazývá se Greenova věta a je to základní nástroj pro přechod mezi lokálními a globálními tvary fyzikálních zákonů. Tímto dokážeme přecházet od vysvětlení, co se děje v daném místě (tj. jak funguje daný materiál) k vysvětlení, co se děje v konečně velkém kusu materiálu (tj. co se dá reálně pozorovat a naměřit) a nazpátky.

Chystáme si motivaci k rozšíření intergálu na funkce definované na dvourozměrných množinách

Všechny výše uvedené příklady měly tu vlastnosti, že analyticky vypočtená divergence byla konstantní. Proto i podíl toku přes hranici a obsahu množiny byl numericky roven této divergenci. Toto je pochopitelné a plyne to z fyzikální interpretace pojmu divergence. V případě toku s nekonstantní divergencí máme v tomto podíle jakousi zprůměrovanou hodnotu. V jakém smyslu je zprůměrována, tedy jak se počítá průměrná hodnota veličiny rozložené spojitě v části roviny, si ukážeme v pasáži věnované dvojnému integrálu.