Dvojný integrál

Co zde najdete? V úvodu je vysvětleno, jak vypadá teplotní pole při vedení tepla v mezikruží (nebo například ve válcové izolaci trubek s horkou vodou). Nám tato situace nebude vyhovovat a budeme se snažit dodáním zdrojů tepla dosáhnout toho, aby teplota klesala námi předepsaným způsobem. Difuzní rovnice nám pomůže určit, jak silné zdroje je nutné dát do jednotlivých míst materiálu. A potom to přijde: budeme hledat celkový výkon zdrojů. Protože v každém místě bude jinak výkonný zdroj, není možné použít klasický součet (resp. násobení výkonu na plochu celkovou plochou), ale součet budeme muset realizovat integrálem. Výsledek poté zkontrolujeme celkovou bilancí toku na okrajích mezikruží. Tím si ukážeme si využití dvojného integrálu a současně cestu k bilanci sledující změnu množství stavové veličiny v konečně velkém objemu, tj. cestu k formulaci fyzikálních zákonů spojených s difuzní rovnicí v globálním tvaru.

Prerekvizita - Tok tepla v kruhové desce

Budeme uvažovat desku ve tvaru mezikruží. Vnitřní kružnice má poloměr roven jedné, vnější roven čtyřem. Vnitřní mezikruží udržujeme na teplotě 100 stupňů Celsia a okraj na teplotě 0 stupňů Celsia. To odpovídá “průměrnému gradientu” rovnému hodnotě $\frac{100}{3}$. Tento gradient by determinoval tok například ve stěně nebo v obdélníkové desce. V mezikruží tomu tak není, protože tok se “rozbíhá kolmo na kružnice”. Pokud nejsou v desce zdroje tepla, potom každou kružnicí o poloměru $r$ prochází stejný tok $Q$. Hustota $\vec q$ toku ve vzdálenosti $r$ od počátku je poté díky symetrii dána směrem od středu velikostí $$q =\frac{Q}{2\pi r}.$$ To znamená, že tok je nepřímo úměrný vzdálenosti. Pro rozložení teploty $T(r)$ platí $$\frac{\mathrm dT}{\mathrm dr}=-k \frac 1r$$ a po integraci vidíme, že teplota klesá logaritmicky. $$T(r) = T(1)+ \int_1^r -k\frac 1r\mathrm dr = 100-k \ln r.$$ Konstantu $k$ určíme z podmínky $T(4)=0$ což dává $$T(r)=100-\frac {100}{\ln 4}\ln r.$$ Teplotní profil vypadá následovně.

import numpy           # knihovna na numerické výpočty (goniomerické funkce, gradient, 2D mřížka a dělení intervalu, ...)
import scipy.integrate      # knihovna na technické výpočty (integrál)
import matplotlib.pyplot as plt # knihovna na kreslení
r = numpy.linspace (1,4,20)
plt.plot(r,100-100/numpy.log(4)*numpy.log(r))
plt.title("Teplota v závislosti na vzdálenosti od středu")
plt.xlabel("Vzdálenost")
plt.ylabel("Teplota")
None
_images/Dvojny_integral_1_0.png

Vidíme, že křivka udávající teplotu jako funkci vzdálenosti od středu je prohnutá. Toto prohnutí je způsobeno geometrií úlohy a předpokládejme, že nám nevyhovuje. Dalo by se změnit?

Definice problému

Konečně máme dělostřeleckou přípravu na vysvětlení toho, o co se budeme snažit. Úkol je následující: Podařilo by se teplotní profil v mezikruží narovnat? Aby teplota klesala rovnoměrně se vzdáleností od středu? Pokusíme se o to.

 • Pokusíme se do desky přidat zdroje tak šikovně, aby teplota klesala lineárně, nikoliv logaritmicky.

 • Výkonnost zdrojů v každém místě najdeme pomocí difuzní rovnice. Tedy z divergence toku. Tok najdeme Fourierovým zákonem, tedy z gradientu teploty.

 • Výkon zdrojů v daném místě desky by nemusel být stejný. A pravěpodobně nebude. Bude tedy nutné posečítat příspěvky k celkovému výkonu zdrojů. To provedeme intergrací přes celé mezikruží.

 • Výsledek porovnáme s tím, že výkon zdrojů musí vyrovnat nerovnost mezi toky na hranicích množiny .

Teplotní pole s lineárním poklesem od středu

Pokud teplota klesá rovnoměrně se vzdáleností od počátku, je dána vztahem $$T(r)=(4-r)\frac {100}3.$$ Tj. v kartézských souřadnicích $$T(x,y)=\left(4-\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac {100}3.$$ Abychom mohli situaci studovat na čtvercové množině, předefinujeme navíc funkci tak, aby vně mezikruží byla konstantní. Tedy teplota je dána následovně. $$T(x,y)=\begin{cases}100 & x^2+y^2 \leq 1 \cr \left(4-\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac {100}3 & 1\leq x^2+y^2\leq 4\cr 0 & \text{jinak}\end{cases}$$

def teplota (x,y):        # teplota 100 stupňů na kružnici o poloměru 1, 0 stupňů na kružnici o poloměru 4 
                 # a lineárně klesající se vzdáleností od počátku
 return (4-numpy.sqrt(x**2+y**2))*100/3
 # níže varianta se stacionárním rozložením teploty bez přítomnosti zdrojů
 # jednu z variant použijte, druhou zapoznámkujte
 # return (100-100/numpy.log(4)*numpy.log(numpy.sqrt(x**2+y**2))) 
  

xmin, xmax, steps = -4.5, 4.5, 500  # interval pro krelsení a počet dělících bodů (hustota mřížky)
krok = (xmax-xmin)/steps     # délka kroku
y, x = numpy.mgrid[xmin:xmax:(steps+1)*1j, xmin:xmax:(steps+1)*1j] # mrizka pro kresleni barevne mapy funkce dvou promennych
z = numpy.clip(teplota(x, y),0,100)      # mimo mezikruží teplotu ořežeme na hodnotu na okraji mezikruží
grady, gradx = numpy.gradient(z, krok)    # gradient teploty
tokx, toky = -gradx, -grady          # tok tepla, jednotkový součinitel tepelné vodivosti

fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(20,12)) # inicializace grafiky

## Vykreslení teploty a toku tepla
cmap = plt.get_cmap('hot')           # nastaveni schema pro barevnou mapu
output = plt.pcolormesh(x, y, z, cmap=cmap, shading='gouraud') # vykresleni barevne mapy pomocí zvolené barevné mapy a vyhlazování přechodů
plt.colorbar(output, label="Teplota")     # barevný sloupec s hodnotami vedle grafu
plt.quiver(x[::25,::25], y[::25,::25], tokx[::25,::25], toky[::25,::25], color='blue')  
               # vykreslení toku a na dvacetpětkrát hrubší mřížce, než na které probíhají výpočty
ax.set_aspect(1)       # stejné měřítko na osách, aby se kružnice nedeformovaly
plt.title("Prostorové rozložení teploty s vyznačeným tokem tepla")
None
_images/Dvojny_integral_3_0.png

Pokusili jsme se zajistit rovnoměrný pokles teploty. Můžeme si to ověřit graficky na řezu středem.

plt.plot(x[round(steps*0.5)],z[round(steps*0.5)], label='řez středem')
plt.plot(x[round(steps*0.25)],z[round(steps*0.25)], color='red', label='řez čtvrtinou')
plt.title("Teplota v závislosti na souřadnici x")
plt.xlabel("Poloha na ose x")
plt.ylabel("Teplota")
plt.legend(loc="upper right")
None
_images/Dvojny_integral_5_0.png

Můžeme zkontrolovat velikost gradientu, jestli je všude stejná. Nakreslíme 2D graf pro normu gradientu (což je při jednotkovém součinitelu tepelné vodivosti současně i norma toku). Měli bychom na mezikruží vidět všude stejnou barvu. V místech, kde je teplota konstnatní (mimo mezikruží) budou gradient i jeho norma nulové. Gradient vidíme výše a normu gradientu si nakreslíme samostatně. Měla by být nulová vně a konstantní uvnitř. Hodnota uvnitř by měla být $\frac {100}{3}$, protože teplotní rozdíl 100 stupňů odpovídá třem jednotkám délky.

fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(20,12)) # inicializace grafiky
cmap = plt.get_cmap('hot')          # nastaveni schema pro barevnou mapu
grad_norm = numpy.sqrt(tokx**2+toky**2)
output = plt.pcolormesh(x, y, grad_norm,
            cmap=cmap, 
            shading='auto') # vykresleni barevne mapy pomocí zvolené barevné mapy a vyhlazování přechodů
plt.colorbar(output, label="Velikost toku tepla") # barevný sloupec s hodnotami vedle grafu
ax.set_aspect(1) 
plt.title("Prostorové rozložení velikosti toku tepla")
None
_images/Dvojny_integral_7_0.png

Divergence toku tepla ve vytvořeném teplotním poli

Tok je $\vec q = -\nabla T$ (budeme uvažovat jednotkový součinitel tepelné vodivosti). Divergence toku je poté dána druhými derivacemi $$ \nabla \cdot (-\nabla T) = -\frac{\partial ^2 T}{\partial x^2} - \frac{\partial ^2 T}{\partial y^2}. $$ Pomocí konečných diferencí máme
$$ \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\approx \frac{T(x-h,y)-2T(x,y)+T(x+h,y)}{h^2} $$ a $$ \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\approx \frac{T(x,y-h)-2T(x,y)+T(x,y+h)}{h^2}. $$ Odsud dostáváme numerický odhad pro divergenci toku ve tvaru $$\nabla \vec q = \nabla \cdot (-\nabla T) \approx -\frac{T(x-h,y)+T(x+h,y)+ T(x,y-h)+T(x,y+h)-4T(x,y)}{h^2}. $$

def divergence_toku (z, krok):
  output = numpy.zeros(z.shape)     # pole stejne dimenze jako pole z, ale slozene z nul
  for i in range (1,z.shape[0]-1):    # dvojitý cyklus přes všechny vnitřní body desky
    for j in range (1,z.shape[1]-1):
      output[i,j] = - (z[i-1,j]+z[i+1,j]+z[i,j-1]+z[i,j+1]- 4* z[i,j] ) / krok**2 # odhad pomocí konečných diferencí
  return(output)
divergence = divergence_toku(z, krok)   # výpočet divergence toku

Grafická kontrola odhaluje problém v místech, kde napojujeme měnící se teplotní profil konstantní teplotou. Je tam obrovské zakolísání vyvolané náhradou spojité funkce funkcí vyčíslenou na konečně velké mřížce a náhradou derivací konečnými diferencemi.

plt.plot(x[round(steps/4),:],divergence[:,round(steps/4)])
plt.title("Divergence toku tepla na vodorovném řezu deskou")
plt.xlabel("Poloha x")
plt.ylabel("Divergence toku")
None
_images/Dvojny_integral_11_0.png

V divergenci musíme odfiltrovat nežádoucí výkyvy, které vznikly napojením funkce dané analytickým předpisem na mezkruží a konstantní funkce mimo mezikruží. Konstanty použité pro toto ořezání byly stanoveny experimentálně z 2D obrázku, který následuje níže. Je samozřejmě možné použít vhodný automatický filtr, chceme však rychle postupovat k výpočtu dvojného integrálu a proto použijeme metodu experimentálně stanovených mezí.

divergence_opravena = divergence.copy()       # Přefiltrování divergence budeme dělat tak, aby původní hodonty zůstaly k dispozici
for i in range (1,divergence_opravena.shape[0]-1):  # Dvojí cyklus přes všechny body mřížky
  for j in range (1,divergence_opravena.shape[1]-1):
    if abs(divergence[i,j])>35 or divergence[i,j]<0: # Oprava výkyvů a nesmyslných hodnot ořezáním hodnot vzniklých diskretizací
      divergence_opravena[i,j]=0
plt.plot(x[-round(steps/2),:],divergence_opravena[:,-round(steps/2)], color='black', label='řez středem')
plt.plot(x[-round(steps/3),:],divergence_opravena[:,-round(steps/3)], color='red', label='řez třetinou')
plt.plot(x[-round(steps/4),:],divergence_opravena[:,-round(steps/4)], color='blue', label='řez čtvrtinou')
plt.plot(x[0,:],divergence_opravena[:,0], color='green', label='řez u kraje')
plt.title("Divergence toku tepla na vodorovném řezu deskou")
plt.xlabel("Poloha x")
plt.ylabel("Divergence toku")
plt.legend()
None      
_images/Dvojny_integral_13_0.png

Data jsou vyčištěna a můžeme pokračovat ve výpočtech. Vykreslíme prostorové rozložení divergence, tj. veličinu udávající, jak intenzivně v daném místě narůstá tok.

divergence = divergence_opravena       # dale pracujeme s opravenou divergenci
fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(20,12)) # inicializace grafiky
cmap = plt.get_cmap('hot')          # nastaveni schema pro barevnou mapu
output = plt.pcolormesh(x, y, divergence ,
            cmap=cmap, 
            shading='auto')    # vykresleni barevne mapy pomocí zvolené barevné mapy a vyhlazování přechodů
plt.colorbar(output, label="Divergence toku tepla")  # barevný sloupec s hodnotami vedle grafu
ax.set_aspect(1)
plt.title("Prostorové rozložení divergence toku tepla")
None
_images/Dvojny_integral_15_0.png

Po vykreslení vidíme, jak rychle se daném místě mění tok. Difuzní rovnice níže nám tuto veličinu dá do souvislosti s výkonem zdrojů.

Celkový výkon zdrojů tepla v desce

Dodáním zdrojů tepla do stacionární rovnice vedení tepla dostáváme $$ 0 = \sigma - \nabla \cdot(-\nabla T)$$ a po osamostatnění zdrojů $$ \sigma = \nabla \cdot(-\nabla T).$$ Divergence toku tedy udává, jaký je v daném místě zdroj, aby se udržel stávající stav lineárního poklesu teploty směrem od středu. To je pochopitelné i kvalitativní úvahou, kdy víme, že pro udržení stacionárního stavu se navýšení toku musí odněkud vzít - ze zdrojů. Přesněji, divergence udává hustotu zdrojů. Z obrázku s toutodivergencí vidíme, že výkon zdrojů se liší v závislosti na vzdálenosti od počátku. U středu je nutné mít výkonnější zdroje a jejich výkon musí směrem od středu klesat přesně předepsaným způsobem. Tento způsob vidíme na obrázku “Divergence toku tepla na vodorovném řezu středem”. Analytické řešení ukazuje, že výkon zdrojů je nepřímo úměrný vzdálenosti od počátku. Celkový výkon zdrojů dostaneme integrálem. Dvojný integrál vypočteme převodem na dvojnásobný použitím Fubiniovy věty.

interval = numpy.linspace (xmin, xmax, steps+1)  # definice intervalu pro integrování
       # výpočet vnitřních integrálů z Fubiniovy integrací přes druhou proměnnou
F = [scipy.integrate.simps(divergence[i,:], interval) for i in range(len(divergence))]
scipy.integrate.simps(F, interval)        # výpočet vnějšího integrálu
621.5626464418087

Celkový výkon zdrojů je 622.

Kontrola výsledku posouzením rozdílu mezi toky na hranici

Vyšlo to jak mělo? Zvolili jsme jednoduchý příklad, proto je možné se k dané hodnotě dobrat i ručně. Dokonce mnohem jednodušeji.

 • Velikost gradientu toku je $\frac{100}3$, protože teplota klesne o sto stupňů na třech jednotkách délky

 • Tok je v každém bodě kolmý na kružnice se středem v počátku a proto tok křivkou dostaneme jako součin velikosti toku a délky křivky.

 • Celkový tok vnitřním mezikružím o poloměru $r=1$ je $$ \frac{100}3 2\pi.$$

 • Celkový tok vnějším mezikružím o poloměru $r=4$ je $$ \frac{100}3 8\pi.$$

 • Rozdíl mezi toky je $$\frac{100}3 8\pi - \frac{100}3 2\pi = \frac{600}3 \pi = 200\pi \approx 628.$$ Tento tok přibyl uvnitř mezikruží a dodaly jej externí zdroje.

 • Oba výsledky, až na drobné odchylky, které je možno připsat na vrub aproximacím a nepřenostem z numerického výpočtu, jsou stejné.

Závěr

 • Ukázali jsme, že dvojným integrálem dokážeme posčítat příspěvky k celkové hodnotě v případě, že příspěvky jsou spojtě rozloženy v části dvourozměrné množiny.

 • Zvolili jsme jednoduchý příklad, kdy se můžeme k vyjadřované veličině dopočítat ještě jiným způsobem, abychom si ověřili, že výpočet je v pořádku. Jiný příklad, kdy je možné se přesvědčit, zda je kód v pořádku je použití funkce udávající stacionární rozložení teploty na desce bez zdrojů, jak bylo odvozeno v úvodu. V tomto případě je celkový výkon zdrojů nulový. Tento výdledek není možné očekávat zcela přesně vlivem diskeretizace spojité funkce, ale kód by měl dávat prakticky nulovou divergenci a téměř nulový výkon zdrojů. Vyzkoušejte si.