Selekce v populacích

tisk

selekce, typy selekce, realizovaná heritabilita

Přirozená i umělá selekce je prováděna v populacích s variabilitou ve znacích zapříčiněnou genetickými a negenetickými faktory (kvantitativní vlastnosti). Cílem selekce je měnit hodnot sledovaných vlastností v důsledku adaptace nebo cíleným záměrem člověka, v důsledku změny genetické struktury populace.

Selekce u kvantitativních vlastností je klasifikována do tří tříd:

Direkcionální selekce je důležitá při šlechtění rostlin a zvířat, kdy jsou selektovány fenotypové extrémy na jedné straně křivky.
Stabilizující selekce vede k upřednostnění fenotypů se středními hodnotami a odstraňuje jedince s extrémními fenotypy. Tato selekce udržuje dobře adaptovanou populaci na své prostředí.
Disruptivní selekce je naopak selekce proti fenotypům se střední hodnotou a vybírá extrémní fenotypy. Taková situace může nastat v přirozených populacích v heterogenním prostředí.

Realizovaná heritabilita - předpověď efektu selekce

Odpověď na selekci se u kvantitativních znaků vyjadřuje hodnotou genetického zisku (~ selekční zisk, odpověď na selekci). Genetický zisk je rozdíl mezi průměrnou hodnotou vlastnosti v původní rodičovské populaci a průměrnou hodnotou generace potomků vybraných rodičů.

Selekční diferenciál d (~ selekční diference ~ výběrový rozdíl) je rozdíl mezi průměrnou hodnotou vlastnosti vybraných (selektovaných) rodičů a průměrnou hodnotou původní rodičovské populace .

Genetický zisk je dán vztahem:

Protože je hodnota heritability odhadnuta až po provedení selekce, nazývá se jako

heritabilita realizovaná:

Koeficient heritability je významný zejména ve šlechtění zvířat, neboť umožňuje předpovídat budoucí užitkovost potomstva a na jeho základě se určuje metoda selekce a plemenitby.