1. týden
Cvičení: technické konstrukce kuželoseček, zadání výkresu č.1 (konstrukce elipsy a hyperboly)
2. týden
Přednáška: Kótované promítání (podklady pro tisk) ..přineste si ještě nějaký další volný list, uděláme další příklady, které jsem původně plánovala pro cvičení
Cvičení: odpadá z důvodu státního svátku (kótované promítání budeme probírat pouze na přednášce, ale o to podrobněji)
3. týden
Přednáška: Topografické plochy, vytiskněte si prosím podklady, zadání příkladů je opravdu složitější.
Cvičení: topografické plochy - příklady na procvičení (tuto předlohu si přineste na cvičení)
4. týden
Přednáška: Teoretické řešení střech (podklady k přednášce). Nezapomeňte si přinést i podklady z minulé přednášky.
Cvičení: příklady na teoretické řešení střech
5. týden
Přednáška: Mongeovo promítání (podklady k přednášce)
Cvičení: základní konstrukce v Mongeově promítání, vytiskněte si prosím zadání příkladů
6. týden
Přednáška: Mongeovo promítání 2 (podklady k přednášce)
Cvičení: další úlohy v Mongeově promítání, vytiskněte si prosím zadání příkladů
7. týden
Přednáška: dokončení Mongeova promítání (přineste si prosím podklady z minulého týdne), praktické úpravy střech v Mongeově promítání, vytiskněte si prosím zadání příkladů
Cvičení: dokončení Mongeova promítání
8. týden
Přednáška: Axonometrie (podklady k přednášce)
Cvičení: základní úlohy v axonometrii, vytiskněte si prosím zadání příkladů
9. týden
Přednáška: Axonometrie 2 (podklady k přednášce)
Cvičení: Řezy těles, průsečík přímky s tělesem, vytiskněte si prosím zadání příkladů
10. týden
Cvičení: Osvětlení těles v axonometrii, vytiskněte si prosím toto zadání příkladů
11. týden
Přednáška (29.11.): Plochy technické praxe (podklady k přednášce)
Cvičení: Zobrazení ploch technické praxe
12. týden
Přednáška (6.12.): zápočtový test (jeho náplň je popsána níže)
Cvičení zrušena (problémy s hlasem), proběhne pouze konzultace od 10 do 12 v mé kanceláři
13. týden
Přednáška (13.12.): opravný zápočtový test, předtermín zkoušky
Cvičení: proběhne pouze konzultace od 10 do 12 v mé kanceláři, jinak samostudium ... rýsování v programu C.a.R. a RHINOCEROS, projděte si Stránky Jiřího Doležala (řešené příklady s prostorovými modely)
Náplň zápočtového testu:
Test bude obsahovat 5 příkladů, každý bude za 4 body, na zápočet je třeba získat alespoň polovinu bodů a odevzdat složku se všemi podepsanými výkresy.

1. příklad: konstrukce kuželosečky z daných prvků (viz první cvičení, některé konstrukce jsou uvedeny na této stránce
2. příklad: úloha na kótované promítání - základní úloha, úloha typu: danou křivkou veďte rovinou daného spádu, nebo příklad na řešení střech (co se týče složitosti, tak něco mezi třetím a čtvrtým příkladem)
3. příklad: příčný nebo podélný profil dané topografické plochy
4. příklad: základní úloha v Mongeově promítání nebo v axonometrii
5. příklad: řez jehlanu nebo hranolu rovinou danou stopami v Mongeově promítání nebo v axonometrii

Písemná část zkoušky (3 složitější příklady na 90 minut):
1) Aplikace kótovaného promítání: spojení objektu s terénem (topografické plochy, viz příklady ze cvičení)
nebo teoretické řešení střech nad daným půdorysem (může se vyskytnout nejjednodušší varianta zakázaného okapu)
2) Mongeovo promítání: zobrazení kružnice, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky, řez jehlanu, řez hranolu, řešení střechy nad daným půdorysem a zobrazení nárysu a bokorysu v Mongeově promítání
3) Axonometrie - osvětlení těles (např. osvětlení hranolu dané směrem s), řezy těles (např. řez jehlanu, řez hranolu), průsečík přímky s tělesem (např. průsečík přímky s hranolem), zobrazení schodové plochy (viz výkres V10)
Přehled zadaných rysů:
V1: KONSTRUKCE KUŽELOSEČEK (zadáno na cvičení)
V2: PRŮSEK ROVNOBĚŽNÍKU ABCD S TROJÚHELNÍKEM MNP, zadání: V kótovaném promítání zobrazte průsek rovnoběžníku ABCD s trojúhelníkem MNP, A(4; 2; 2), B(0; 2; 0), C(-3; -7; 3), M(7; -6; 6), N(-4; -6; 0), P(-3; 4; 2). (Uvědomte si že u rovnoběžníku ABCD stačí zadat třemi body, čtvrtý je už jednoznačně určen a jeho kótu byste měli umět dopočítat.) Výkres ve formátu A4.
V3: SPOJENÍ OBJEKTU S TERÉNEM - zadání: Vyřešte spojení cesty s terénem pomocí výkopů a náspů. Cesta je dána niveletou (osa cesty) procházející body AB, šířka cesty 6m, spád násypů 2/3, spád výkopů 1, M : 200. Dále narýsujte 2 příčné profily v hlavních přímkách cesty o kótě 206 (v měřítku) a o kótě 210 (2x zvýšený). Výkres ve formátu A3 - na levé straně vyřešená předloha, na pravé straně název, profily a popisové pole. (Můžete slepit dva papíry formátu A4, nebo nalepit předlohu na formát A3 tak, aby byla předloha na levé straně. Lepte opatrně, aby to dobře vypadalo!!!)
V4: ŘEŠENÍ STŘECHY NAD DANÝM PŮDORYSEM - zadání (zadání přerýsujte na výkres formátu A4, dané hodnoty berte při vynášení jako centimetry, uvnitř objektu je dvůr, jeho okapové hrany je také třeba očíslovat, jinak při řešení postupujeme tak jako v příkladech na cvičení)
V5: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ŘEZ JEHLANU
Sestrojte řez pravidelného šestibokého jehlanu ABCDEFV s podstavou v půdorysně rovinou, která kolmo půlí hranu AV. V[0; 60; 100], A[-50; 70; 0].
V6: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - PARABOLICKÝ ŘEZ KUŽELU
Sestrojte řez rotačního kuželu, jehož dolní podstava leží v nárysně, rovinou sigma. Poloměr dolní podstavy je 6cm, vrchol kuželu je V[0; 9; 7], rovina sigma(4; ? ; nekonečno) (ypsilonovou souřadnici roviny zvolte tak, aby řezem kuželu byla parabola).
V7: AXONOMETRIE - ZÁŘEZOVÁ METODA
V pravoúhlé axonometrii dané axonometrickým trojúhelníkem XYZ, kde |XY|=8, |XZ|=7, |YZ|=9, zobrazte vhodný objekt (neměl by být triviální) pomocí zářezové metody. Viz příklad, který jsem ukazovala na cvičení. Další příklad (pro inspiraci) ze stránek Jiřího Doležala najdete zde (pro fungování je třeba nainstalovat VRML klienta CORTONA), řešení ve formátu pdf najdete zde.
V8: AXONOMETRIE - ZOBRAZENÍ VÁLCE
V pravoúhlé axonometrii dané axonometrickým trojúhelníkem XYZ, kde |XY|=10, |XZ|=7, |YZ|=9, zobrazte rotační válec o výšce 10cm, jehož dolní podstava o středu S[50; 0; 60] a poloměru 35mm leží v nárysně. (Souřadnice jsou neredukované.)
V9: Název: AXONOMETRIE, zadání: ŘEZ HRANOLU (Sestrojte řez šikmého čtyřbokého hranolu ABCDA'B'C'D',který má dolní podstavu v půdorysně, rovinou danou různoběžkami q a r, výkres rýsujte do této předlohy)
V10: Název: AXONOMETRIE, zadání: ZOBRAZENÍ SCHODOVÉ PLOCHY (řešeno ve cvičení)
Odkazy:
Úvodní stránka, na které najdete krokované příklady na jednotlivá témata, která budeme probírat
Stránka Mgr. Marie Provazníkové (tady najdete něco z teorie, krokované konstrukce i příklady k procvičení)
Odkaz na program RHINOCEROS (pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet 3D modelování), doporučuji verzi Rhino 4.0 Evaluation (ke stahování se musíte proklikat několika dotazy), zkušební verze umožňuje pouze 25 uložení!
Stránky Jiřího Doležala (řešené příklady s prostorovými modely)
Na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie VUT najdete ke stažení například CD-ROM s příklady na Teoretické řešení střech