Sestrojte stopy roviny dané dvěma rovnoběžkami a,b.


Created using C.a.R.