Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


interaktivni_matematika

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interaktivni_matematika [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
  
 +Interactive Mathematics
 +-----------------------
 +
 +Substantial part of this work was prepared with support of Grant 18/2006
 +of [FRVŠ](http://www.frvs.cz).\
 +
 +\
 +
 +-   ![CZ](cz2.gif) Obsah
 +    -   [Kvízy](#Kvizy) - tematicky děleno podle ročníků a oborů
 +    -   [Kartičky](#eCards) s náhodnými otázkami
 +    -   [Hry](#hry) Riskuj (Jeopardy), párování otázek a odpovědí a pod.
 +    -   ![new](new.gif) **[Matematické výpočty
 +        online](http://user.mendelu.cz/marik/maw)** (řešení příkladů
 +        online, včetně postupů)
 +
 +-   Po vyzkoušení kvízů mi prosím prosím vyplňte
 +    [anketu!](http://user.mendelu.cz/marik/kvizy/anketa.html)
 +-   [Acroweb](index.php?item=41): interaktivní kvízy, generované každý
 +    den, včetně testu z teorie
 +
 +-   ![ENGL](engl2.gif) Contents
 +    -   [Quizzes](#Kvizy) - sorted with respect to the classes
 +    -   [eCards](#eCards) with random questions
 +    -   [Mathematical games](#hry) Jeopardy, matching games and so on.
 +    -   ![new](new.gif)**[Matematical Assistant on
 +        Web](http://user.mendelu.cz/marik/maw)** (online computations
 +        including steps in the solution)
 +
 +-   If you try these quizzes, fill in my
 +    [questionnaire,](http://user.mendelu.cz/marik/kvizy/anketa.html)
 +    please, please, please!
 +
 +-   ![CZ](cz2.gif)Blbinky:
 +-   Kalkulačky v PDF
 +    -   [výpočet funkčních hodnot](kvizy/chart-CZ.pdf),
 +    -   [půlení intervalu](kvizy/puleni.pdf),
 +    -   [Hornerovo schema](kvizy/horner.pdf),
 +    -   [Gaussova eliminační metoda](kvizy/eliminace.pdf)
 +    -   [metoda nejmenších čverců](kvizy/mnc.pdf).
 +
 +-   ![ENGL](engl2.gif)Misc.:
 +-   Calculators in PDF
 +    -   [bisection of interval](kvizy/puleni-ANGL.pdf),
 +    -   [Horner's scheme](kvizy/horner-ANGL.pdf)
 +    -   [the best linear fit via least squares](kvizy/mnc-ANGL.pdf).
 +
 +* * * * *
 +
 +Kvízy - Quizzes
 +---------------
 +
 +-   ![CZ](cz2.gif) [Instrukce](kvizy/instrukce.pdf)
 +-   Dole na stránce najdete kvízy inteaktivní PDF-kvízy vytvořené pomocí
 +    LaTeXového balíčku
 +    [Exerquiz](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/webeq.html), který
 +    je součástí vynikajícího programového balíčku
 +    [AcroTeX](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/acrotex.html), jehož
 +    autorem je [prof. D. P.
 +    Story](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/) z University of
 +    Akron.
 +-   Klikněte na ikonku pro stažení souboru. Pokud tam ikonka není,
 +    zkuste anglickou verzi v tom stejném řádku. Teorii znáte z přednášek
 +    a ostatní matika je nezávislá na jazkyu. \
 +-   Spouštějte kvízy tak, že si je uložite k sobě na disk a otevřete v
 +    programu Adobe Reader (dříve Acrobat Reader).
 +-   Pokud nechcete číst soubor s instrukcemi, tak alespoň mějte na
 +    paměti, že po vypsání odpovědi do políčka máte stisknout Enter a
 +    pokud rámeček okolo políčka zčervená, znamená to, že jste odpověděli
 +    špatně. Naopak zezelenání znamená správnou odpověď. Tlačítko Ans
 +    slouží k prohlédnutí výsledku, když nevím, co by tam mohlo být.
 +-   Pokud kvízy chcete spouštět v okně Internet Exploreru (jde to, ale
 +    není doporučeno) nebo podobného programu, vypněte si automatické
 +    znovuvyplňování dříve vyplněných formulářů - aby se nenatahovaly
 +    výsledky, které jste případně vy nebo někdo jiný zadali dříve. To
 +    uděláte tak, že si spustíte Adobe Reader - Edit - Preferences
 +    (Nastavení nebo Předvolby) - Forms (Formuláře) a zrušíte zaškrtnutí
 +    položky "Keep forms data temporarily available on disk" ("Ponechat
 +    data z formulářů dočasně na disku") a zavřete Adobe Reader.\
 +-   ![new](new.gif) Pokud chcete pro své studenty tvořit podobné testy,
 +    nainstalujete si [pdfLaTeX](http://www.tug.org/texlive/),
 +    [AcroTeX](http://www.acrotex.net) a s chutí do toho. Zdrojové texty
 +    jsou přibaleny ke každému z testů na první stráce. Pro překlad
 +    pdfLaTeXem budete potřebovat soubory [kviz.tex nebo
 +    kvizcz.tex](kvizy/kviz.zip)
 +
 +-   ![ENGL](engl2.gif) [Instructions](kvizy/instrukce.pdf)
 +-   This page contains interactive PDF quizzes produced by LaTeX package
 +    [Exerquiz](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/webeq.html) - a
 +    part of wonderful program bundle
 +    [AcroTeX](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/acrotex.html),
 +    written by [prof. D. P.
 +    Story](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/) from University of
 +    Akron.
 +-   Click the icon to download the PDF file. If there is no icon, try
 +    the Czech version in the same line. You should know theory from your
 +    textbook or lectures and the other part of math is independent on
 +    any particular language. \
 +-   Open quizzes in Adobe Reader (former Acrobat Reader).
 +-   If you wish to work with quizzes in the Internet Explorer window
 +    (possible, but not reccomended), swich off the option "Keep forms
 +    data temporarily available on disk" . Run Adobe Reader - Edit -
 +    Preferences (Nastavení or Předvolby) - Forms (formuláře) and uncheck
 +    option "Keep forms data temporarily available on disk" ("Ponechat
 +    data z formulářů dočasně na disku"). Then close Adobe Reader\
 +-   ![new](new.gif) If you want to create similar tests for your
 +    students, install [pdfLaTeX](http://www.tug.org/texlive/),
 +    [AcroTeX](http://www.acrotex.net) and go ahead. Sources are attached
 +    to the pdf files with quizzes (icon on the first page). To compile
 +    with pdfLaTeX you may need to install files [kviz.tex and
 +    kvizcz.tex](kvizy/kviz.zip) somewhere where TeX finds them.
 +
 +![CZ](cz2.gif) Diferenciální počet\
 + (LDF 1 roč., PEF Mat I)\
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Differential calculus \
 + (PEF in Engl. - Math I.)\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/vlastnosti-funkci-CZ.pdf)Vlastnosti funkcí
 +(čtení z grafu).
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/vlastnosti-funkci.pdf)Properties of functions
 +(from the graph).
 +
 +Nerovnice ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ner.pdf)Inequalities\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/inverzni-funkce-CZ.pdf)Inverzní funkce\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/inverzni-funkce.pdf)Inverse functions\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/lim1-CZ.pdf)Limity základních elementárních
 +funkcí - čtení z grafů\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/lim1.pdf)Limits of basic elementary functions
 +from graph\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/lim2-CZ.pdf)Limity
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/lim2.pdf)Limits\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/der1-CZ.pdf)Derivace\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/der1.pdf)Derivatives\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/loc11-CZ.pdf)Lokální extrémy funkce jedné
 +proměnné
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/loc11.pdf)Local maxima and minima in one
 +variable\
 +
 +\
 +
 +![CZ](cz2.gif) Integrální počet \
 + (LDF 1. roč., PEF Mat I.)\
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Integral calculus \
 + (PEF in Engl. - Math II.)
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-form-CZ.pdf)Integrály pomocí vzorečků\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-form.pdf)Integrals by basic formulas.\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-meth-CZ.pdf)Integrály - Jak si vybrat tu
 +jedinou pravou? (integrační metodu)\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-meth.pdf)How to choose the best method for
 +integration?\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parfrac0-CZ.pdf)Rozklad na parciální zlomky
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parfrac0.pdf)Decomposition into partial
 +fractions\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parfrac-CZ.pdf)Integrace parciálních zlomků
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parfrac.pdf)Integartion of partial
 +fractions\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parts-CZ.pdf)Integrály per-partés\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parts.pdf)Integration by parts\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-sub-CZ.pdf)Integrály substituční metodou.
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-sub.pdf)Integration by substitution
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/int-rf1-CZ.pdf)Racionální lomené funkce
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/int-rf1.pdf)Rational functions\
 +
 +[![PDF](pdf.png)](kvizy/int-urc-CZ.pdf)Určitý integrál - geometrické
 +aplikace
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/int-urc.pdf)Definite integral - appliaction in
 +geometry\
 +
 +\
 +
 +![CZ](cz2.gif) Diferenciální počet více proměnných \
 + (LDF 4 roč., PEF Mat II)
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Differential calculus in two variables \
 + (PEF in Engl. - Math I.)
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/pd1-CZ.pdf)Parciální derivace
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/pd1.pdf)Partial derivatives
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/le21-CZ.pdf)Lokální extrémy funkce dvou
 +proměnných.\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/le21.pdf)Local maxima and minima in two
 +variables
 +
 +\
 +
 +![CZ](cz2.gif) Diferenciální rovnice \
 + (LDF 4 roč., PEF Mat II)
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Differential equations \
 + (PEF in Engl. - Math II.)
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/sep1-CZ.pdf)Diferenciální rovnice se
 +separovanámi proměnnými\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/sep1.pdf)Separated ordinary differential
 +equations.\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr11-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +prvního řádu - vzorec\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr11.pdf)Linear differential equations -
 +formula\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr11a-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +prvního řádu - vzorec podruhé\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr11a.pdf)Linear differential equations -
 +formula - revisited\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr12-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +prvního řádu - variace konstanty\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr12.pdf)Linear differential equations -
 +variation of constants\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr21-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +druhého řádu - homogenní\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr21.pdf)Second order linear differential
 +equation - homogeneous\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr25-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +druhého řádu - nehomogenní, kvalifikovaný odhad partikulárního řešení
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr25.pdf)Second order linear differential
 +equation - nonhomogeneous, guessing a particular solution
 +
 +Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - nehomogenní, variace
 +konstant přes lineární rovnice. ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr23.pdf)Second order linear differential
 +equation - nonhomogeneous, variation of constants via linear system.\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr24-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice
 +druhého řádu - nehomogenní,variace konstant přes Wronskián.
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/ldr24.pdf)Second order linear differential
 +equation - nonhomogeneous, variation of constants via Wronskian.\
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/autonomni.pdf)Autonomní systémy v rovině (jenom
 +LDF)
 +
 +<--- Autonomous systems in the plane
 +
 +![CZ](cz2.gif) Integrální počet ve více proměnných\
 + (LDF 4 roč.)
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Multivaraible integral calculus\
 + \
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/dvojint-CZ.pdf)Transformace dvojného integrálu
 +na dvojnásobný - Fubiniova věta
 +
 +<--- Theorem of Fubini for double integral\
 +
 +Náhodné otázky s nápovědou a odpověďmi - eCards
 +-----------------------------------------------
 +
 +  ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
 +  ![CZ](cz2.gif) Náhodné otázky s nápovědou a odpověďmi   ![ENGL](engl2.gif) Random eCards
 +  [Posunuté grafy zákl. el. funkcí](kvizy/grafy.pdf)      [Shifted graphs of basic elem. functions.](kvizy/grafy-ANGL.pdf)
 +                                                          [Trigonometric and inverse trigonometric functions](cards/invtrig.pdf)
 +                                                          [Derivative - chain rule](cards/chain-rule.pdf)
 +                                                          [Partial derivatives](cards/pd-cards.pdf)
 +  ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
 +
 +Matematické hry - Math Games
 +----------------------------
 +
 +![CZ](cz2.gif) Párovací a doplňovací hry
 +
 +![ENGL](engl2.gif) Mathematical games
 +
 +Párovací hra - derivace součinu ---\>[\
 +](kvizy/dpsAUTO.pdf)
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/dpsDER-product.pdf) Derivative - product rule -
 +matching game
 +
 +[![pdf](pdf.png)](kvizy/dpsAUTO.pdf)Singulární body autonomních systémů
 +
 +<--- Singular points of antonomous systems in the plane
 +
 +[![pdf](pdf.png)](cards/jeop-calculus-CZ.pdf)Hra - matematická analýza,
 +lineární algebra
 +
 +[![pdf](pdf.png)](cards/jeop-calculus.pdf)Jeopardy - Calculus in one
 +variable
 +
 +[viz též ( N E ) R I S K U J při zápočtové
 +písemce](http://www.math.muni.cz/%7Epribylova/hra.pdf)\
 + [Lenky Přibylové](http://www.math.muni.cz/%7Epribylova/)
 +
 +Párovací hra - integrály pomocí vzorců ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](frvs/games/dpsINT.pdf) Integral - formulas
 +
 +Párovací hra - integrály substitucí ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](frvs/games/dpsINT-subst.pdf) Integral - substitution
 +
 +Párovací hra - integrály per partés ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](frvs/games/dpsPARTES.pdf) Integral - by parts
 +
 +Párovací hra - separovatelné ODR ---\>
 +
 +[![pdf](pdf.png)](frvs/games/dpsODE.pdf) Differential equation with
 +separated variables
 +
 +\
 +
 +Stránky nejsou optimalizovány ani pro jeden prohlížeč, tak snad vás
 +nebudou zlobit :) \
 + Updated on April 2, 2009 \
 +
 +
 +</markdown>
interaktivni_matematika.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku