Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


acroweb

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

acroweb [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +AcroWeb: Elektronické testy z matematiky
 +========================================
 +
 +Probíhá úprava stránky. Děkuji za pochopení.
 +
 +<!---
 +
 +Na těchto stránkách si můžete ověřit své matematické znalosti a
 +schopnosti. 
 +
 +Test obsahuje prostředky pro automatické opravy, které vám po vyplnění
 +ukáží, ve kterých otázkách jste chybovali a jaké bylo správné řešení.
 +Abyste mohli využít tyto zabudované automatické opravy, musíte použít
 +volně šiřitelný program [Adobe
 +Reader](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html) nebo
 +komerční program Adobe Acrobat (alternativní prohlížeče PDF neumí
 +pracovat s vloženými JavaScripty). Doporučuji nemít v Adobe Readeru
 +zapnout funkci "Ukládat data formuláře dočasně na disk".
 +
 +Ovládání testu si můžete prostudovat a procvičit podle stručného
 +[návodu](acroweb/navod/navod.pdf). Tento návod je vhodné si přečíst
 +zejména, pokud tu jste poprvé, nebo se rozhodnete vyplňovat testy, kde
 +je nutno odpověď (matematický výraz) zapsat do textového pole. (Zhruba
 +řečeno, formát zápisu je "běžný", je do jisté míry analogický například
 +Maplu.)
 +
 +Každým kliknutím na odkaz PDF se z databáze otázek a odpovědí sestaví
 +unikátní test obsahující danou problematiku a odešle do prohlížeče
 +jako PDF soubor (**pozor**, některé prohlížeče jej mylně identifikují
 +jako php soubor). Předgenerované testy podobného typu lze najít na
 +stránkách [Interaktivní
 +matematika](?id=interaktivni_matematika.md).
 +
 +Doporučuji použít jako prohlížeč Firefox nebo Operu a nepoužívat
 +Internet Explorer. Pokud tento program použijete, můžete mít občas
 +drobné problémy s tím, že se vám test nestáhne ale ukáže se prázdná
 +stránka. Potom použijte tlačítko "Zpět" a zkuste to znovu.
 +
 +
 +Význam ikonek:
 +
 +-   ![multichoice](acroweb/image3.gif)označuje test s výběrem z
 +    nabízených možností. Opravy i správné odpovědi se po vyplnění testu
 +    vyznačí přímo do testu.\
 +-   ![computed](acroweb/image1.gif) označuje test, kde je nutno správnou
 +    odpověď vepsat do textového pole. Správnost odpovědí se vyhodnotí a
 +    vyznačí automaticky po vyplnění testu a stisknutí příslušných
 +    tlačítek. Správné odpovědi na otázky je možné si zobrazit po
 +    vyhodnocení testu kliknutím na tlačítko s otazníčkem, které se po
 +    vyhodnocení testu objeví za každou otázkou. Toto tlačítko zobrazí
 +    správnou odpověď v patičce stránky.
 +
 +* [Určení limity základních elementárních funkcí (čtení z grafu).](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/lim-a.php)
 +* [Derivace složené funkce - výběr z nabízených možností.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/der-a.php)
 +* [Derivace funkce jedné proměnné.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/der-b.php)
 +* [Parciální derivace funkce dvou proměnných.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/parcder-a.php)
 +* [Integrál funkce jedné proměnné 1.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/int-b.php)  V zadání je naznačeno, kterou integrační metodu je vhodné použít (pokrývá tři skupiny integrálů: vzorce a algebraické úpravy, substituci a metodu per-partés).
 +* [Integrál funkce jedné proměnné 2.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/int-a.php)  Test je podobný předchozímu testu (příklady jsou ze stejné databáze), ale neobsahuje nápovědu, kterou integrační metodu použít.
 +* [Teorie na úrovni předmětu Matematika](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie.php)
 +* [Teorie na úrovni předmětu Inženýrská matematika.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie-inz.php)
 +* [Lineární diferenciální rovnice druhého řádu.](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/ldr2-a.php)
 +
 +-->
 +
 +</markdown>
 +
 +
 +<html>
 +
 +
 +<!--- 
 +<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
 +
 +  <tbody>
 +
 +    <tr   class='tablehead'>
 +
 +      <td ><span>Stru&#269;n&aacute;
 +charakteristika testu</span></td>
 +
 +      <td><span>Po&#269;et</span> <span>zad&aacute;n&iacute;
 +v&nbsp;datab&aacute;zi</span></td>
 +
 +      <td ><span >Vytvo&#345;it a st&aacute;hnout
 +test te&#271;<br>
 +
 +      </span></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td>Ur&#269;en&iacute; <span style="font-weight: bold;">limity</span>
 +z&aacute;kladn&iacute;ch element&aacute;rn&iacute;ch
 +funkc&iacute; (&#269;ten&iacute; z grafu). <br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">25</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/lim-a.php">TEST</a></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><span style="font-weight: bold;">Derivace</span>
 +slo&#382;en&eacute; funkce - v&yacute;b&#283;r z
 +nab&iacute;zen&yacute;ch mo&#382;nost&iacute;. <br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">16</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/der-a.php">TEST</a></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><span style="font-weight: bold;">Derivace</span>
 +funkce jedn&eacute; prom&#283;nn&eacute;.&nbsp;<br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">53</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/der-b.php">TEST (doplňovací)</a></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><span style="font-weight: bold;">Parci&aacute;ln&iacute;
 +derivace</span>
 +funkce dvou prom&#283;nn&yacute;ch.&nbsp;<br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">100</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/parcder-a.php">TEST (doplňovací)</a></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><span style="font-weight: bold;">Integr&aacute;l
 +      </span>funkce
 +jedn&eacute; prom&#283;nn&eacute;. V zad&aacute;n&iacute; je
 +nazna&#269;eno,
 +kterou integra&#269;n&iacute; metodu je vhodn&eacute;
 +pou&#382;&iacute;t
 +(pokr&yacute;v&aacute; t&#345;i skupiny integr&aacute;l&#367;: vzorce
 +a algebraick&eacute; &uacute;pravy,
 +substituci a metodu per-part&eacute;s).<span style="font-weight: bold;"></span><br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">191</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/int-b.php">TEST (doplňovací)</a></td>
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><span style="font-weight: bold;">Integr&aacute;l
 +      </span>funkce
 +jedn&eacute; prom&#283;nn&eacute;. Test je podobn&yacute;
 +p&#345;edchoz&iacute;mu
 +testu (p&#345;&iacute;klady jsou ze stejn&eacute;
 +datab&aacute;ze), ale
 +neobsahuje n&aacute;pov&#283;du, kterou integra&#269;n&iacute; metodu
 +pou&#382;&iacute;t.<span style="font-weight: bold;"></span><br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">191</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/int-a.php">TEST (doplňovací)</a></td>
 +
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td>Teorie na úrovni předmětu Matematika<br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">168</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie.php">TEST</a></td>
 +
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td><b>Teorie na úrovni předmětu Inženýrská matematika.<br>
 +
 +      <div style="text-align: right;"><small><span style="font-style: italic;">Autor: Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">98 (bude narůstat)</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie-inz.php">TEST</a></td>
 +
 +
 +    </tr>
 +
 +    <tr>
 +
 +      <td>
 +      <div style="text-align: right;">
 +      <div style="text-align: left;">Line&aacute;rn&iacute;
 +diferenci&aacute;ln&iacute; rovnice druh&eacute;ho
 +&#345;&aacute;du. <br>
 +
 +      </div>
 +
 +      <small><span style="font-style: italic;">Autor:
 +Robert Ma&#345;&iacute;k</span></small></div>
 +
 +      </td>
 +
 +      <td style="text-align: center;">&nbsp;30</td>
 +
 +      <td style="text-align: center;"><a href="http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/ldr2-a.php">TEST (doplňovací)</a>&nbsp;</td>
 +
 +
 +    </tr>
 +
 +  </tbody>
 +</table>
 +
 +-->
 +</html>
  
acroweb.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku