Základy vyšší matematiky pro arboristy Robert Mařík © 2011-2012 

2 Určitý integrál

Definice 2.1 (dělení intervalu). Buď \( \displaystyle [a,b]\) uzavřený interval \( \displaystyle -\infty < a < b <\infty \) . Dělením intervalu \( \displaystyle [a,b]\) rozumíme konečnou posloupnost \( \displaystyle D = \{x_{0},x_{1},\mathop{\mathop{…}},x_{n}\}\) bodů z intervalu \( \displaystyle [a,b]\) s vlastností

\[ a = x_{0} < x_{1} < x_{2} < x_{3} <\cdots < x_{n-1} < x_{n} = b. \]

Čísla \( \displaystyle x_{i}\) nazýváme dělící body.

Definice 2.2 (dolní závora). Buď \( \displaystyle A\) neprázdná zdola ohraničená množina reálných čísel. Číslo \( \displaystyle m\) se nazývá dolní závora množiny \( \displaystyle A\) , jestliže \( \displaystyle m\leq a\) pro všechna \( \displaystyle a\in A\)

Příklad 2.1.

Definice 2.3 (infimum). Buď \( \displaystyle A\) neprázdná zdola ohraničená množina reálných čísel. Číslo \( \displaystyle \mathop{inf}(A)\) se nazývá infimum množiny \( \displaystyle A\) , jestliže je největší dolní závorou množiny \( \displaystyle A\) .

Příklad 2.2. Intervaly \( \displaystyle (0,1)\) , \( \displaystyle [0,1]\) , \( \displaystyle (0,1]\) mají všechny infimum rovno číslu \( \displaystyle 0\) .

Definice 2.4 (horní závora). Buď \( \displaystyle A\) neprázdná shora ohraničená množina reálných čísel. Číslo \( \displaystyle M\) se nazývá horní závora množiny \( \displaystyle A\) , jestliže \( \displaystyle M\geq a\) pro všechna \( \displaystyle a\in A\)

Definice 2.5 (supremum). Buď \( \displaystyle A\) neprázdná shora ohraničená množina reálných čísel. Číslo \( \displaystyle \mathop{sup}(A)\) se nazývá supremum množiny \( \displaystyle A\) , jestliže je nejmenší horní závorou množiny \( \displaystyle A\) .

Příklad 2.3. Intervaly \( \displaystyle (0,1)\) , \( \displaystyle [0,1]\) , \( \displaystyle (0,1]\) mají všechny supremum rovno číslu \( \displaystyle 1\) .

Definice 2.6 (dolní a horní součet). Buď \( \displaystyle [a,b]\) uzavřený interval a \( \displaystyle f\) funkce definovaná, spojitá1 a ohraničená na \( \displaystyle [a,b]\) . Buď \( \displaystyle D\) dělení intervalu \( \displaystyle [a,b]\) . Buď \( \displaystyle s_{i} =\mathop{ min}\{f(x),x_{i-1}\leq \xi _{i}\leq x_{i}\}\) pro \( \displaystyle i = 1..n\) minimum funkce \( \displaystyle f\) na jednotlivých intervalech dělení. Potom součet

\[ s(f,D) =\sum _{ i=1}^{n}s_{ i}(x_{i} - x_{i-1}) \]

se nazývá dolní součet funkce \( \displaystyle f\) příslušný dělení \( \displaystyle D\) . Podobně obdržíme horní součet funkce \( \displaystyle f\) , pokud použijeme \( \displaystyle S_{i} =\mathop{ min}\{f(x),x_{i-1}\leq \xi _{i}\leq x_{i}\}\) a

\[ S(f,D) =\sum _{ i=1}^{n}S_{ i}(x_{i} - x_{i-1}). \]

Definice 2.7 (určitý integrál). Buď \( \displaystyle [a,b]\) uzavřený interval a \( \displaystyle f\) funkce definovaná, spojitá a ohraničená na \( \displaystyle [a,b]\) a \( \displaystyle \mathcal D\) množina všech dělení intervalu \( \displaystyle [a,b]\) . Řekneme, že funkce \( \displaystyle f\) je integrovatelná na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) , jestliže existuje číslo \( \displaystyle I\in \mathbb{R}\) s vlastností

\[ I =\mathop{ sup}_{D\in \mathcal D}s(f,D) =\mathop{ inf} _{D\in \mathcal D}S(f,D), \]

pak číslo \( \displaystyle I\) nazýváme určitý integrál funkce \( \displaystyle f\) na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) a označujeme

\[ \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x. \]

Definice 2.8 (horní a dolní mez). Číslo \( \displaystyle a\) v definici určitého integrálu se nazývá dolní mez a číslo \( \displaystyle b\) horní mez.

Následující definice doplňuje definici určitého integrálu v případě, že dolní mez není menší než mez horní.

Definice 2.9 (výměna mezí v určitém integrálu). Pro \( \displaystyle a > b\) definujeme \( \displaystyle \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x = -\int _{b}^{a}f(x)\, \mathrm{d}x\) . Dále definujeme \( \displaystyle \int _{a}^{a}f(x)\, \mathrm{d}x = 0\) .

Věta 2.1 (linearita určitého integrálu vzhledem k funkci). Nechť \( \displaystyle f\) , \( \displaystyle g\) jsou funkce integrovatelné na \( \displaystyle [a,b]\) , \( \displaystyle c\) nechť je reálné číslo. Pak platí

\[ \begin{align*} \int _{a}^{b}[f(x) + g(x)]\, \mathrm{d}x & =\int _{ a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x +\int _{ a}^{b}g(x)\, \mathrm{d}x, & & \\\int _{a}^{b}cf(x)\, \mathrm{d}x & = c\int _{ a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x. & & \\\end{align*}\]

Věta 2.2 (aditivita určitého integrálu vzhledem k mezím). Nechť \( \displaystyle f\) je funkce integrovatelná na \( \displaystyle [a,b]\) . Buď \( \displaystyle c\in (a,b)\) libovolné. Pak je \( \displaystyle f\) integrovatelná na intervalech \( \displaystyle [a,c]\) a \( \displaystyle [c,b]\) a platí

\[ \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x =\int _{ a}^{c}f(x)\, \mathrm{d}x +\int _{ c}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x. \]

Věta 2.3 (monotonie vzhledem k funkci). Buďte \( \displaystyle f\) a \( \displaystyle g\) funkce integrovatelné na \( \displaystyle [a,b]\) takové, že \( \displaystyle f(x)\leq g(x)\) pro \( \displaystyle x\in (a,b)\) . Pak platí \( \displaystyle \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x\leq \int _{a}^{b}g(x)\, \mathrm{d}x.\)

Poznámka 2.1 (integrál z nezáporné funkce). Pro \( \displaystyle f\equiv 0\) dostáváme z předchozí věty tvrzení, že integrál z funkce nezáporné na celém integračním oboru je nezáporný.

Definice 2.10 (střední hodnota). Číslo \( \displaystyle \frac{1} {b-a}\int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x\) se nazývá střední hodnota funkce \( \displaystyle f\) na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) .


     Funkce              Stˇredn´i hodnota                stˇr. hodnotaa         b            a         b

Obrázek 2.1: Určitý integrál a integrální střední hodnota funkce

V praxi se určitý integrál počítá užitím následující věty.

Věta 2.4 (Newtonova–Leibnizova věta). !!!Nechť funkce \( \displaystyle f(x)\) je Riemannovsky integrovatelná na \( \displaystyle [a,b]\) . Nechť \( \displaystyle F(x)\) je funkce spojitá na \( \displaystyle [a,b]\) , která je intervalu \( \displaystyle (a,b)\) primitivní k funkci \( \displaystyle f(x)\) . Pak platí

\[ \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x = [F(x)]_{ a}^{b} = F(b) - F(a). \]

Příklad 2.4 (použití Newtonovy–Leibnizovy věty). Protože primitivní funkcí k funkci \( \displaystyle x^{3}\) je funkce \( \displaystyle \frac{x^{4}} {4} \) , platí

\[ \int _{0}^{1}x^{3}\, \mathrm{d}x = \left [\frac{x^{4}} {4} \right ]_{0}^{1} = \frac{1^{4}} {4} -\frac{0^{4}} {4} = \frac{1} {4}. \]

V následující poznámce si uvedeme metodu, jak přibližně určit hodnotu určitého integrálu v případě, že není snadné použít Newtonovu–Leibnizovu větu, např. když nedokážeme nalézt primitivní funkci.

Poznámka 2.2 (lichoběžníkové pravidlo, přibližný výpočet určitého integrálu). !!!Nechť je funkce \( \displaystyle f\) spojitá na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) . Rozdělme interval \( \displaystyle [a,b]\) na \( \displaystyle n\) intervalů stejné délky \( \displaystyle h\) , tj. platí \( \displaystyle h = \frac{b-a} {n} \) . Krajní body těchto intervalů označme po řadě \( \displaystyle x_{0}\) , \( \displaystyle x_{1}\) , …, \( \displaystyle x_{n}\) a jim odpovídající funkční hodnoty \( \displaystyle y_{0}\) , \( \displaystyle y_{1}\) , …, \( \displaystyle y_{n}\) . Hlavní myšlenka aproximace integrálu funkce \( \displaystyle f\) na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) spočívá v tom, že na tomto intervalu nahradíme funkci \( \displaystyle f(x)\) lomenou čarou s vrcholy v bodech \( \displaystyle [a = x_{0},y_{0}]\) , \( \displaystyle [x_{1},y_{1}]\) , …\( \displaystyle [x_{n} = b,y_{n}]\) a integrál z takto upravené funkce vypočteme jako součet obsahů jednotlivých lichoběžníků, z nichž je obrazec pod lomenou čárou sestaven. (Toto lze provést i když funkce \( \displaystyle f\) nezachovává znaménko na intervalu \( \displaystyle [a,b]\) .) Potom platí:

\[ \int _{a}^{b}f(x)\, \mathrm{d}x\approx \frac{h} {2}{\Bigl (y_{0} + 2y_{1} + 2y_{2} +\cdots +2y_{n-1} + y_{n}\Bigr )}. \]

Přitom chyba v tomto vzorci je tím menší, čím je

Příklad 2.5 (lichoběžníkové pravidlo). Pokusíme se pomocí lichoběžníkového pravidla aproximovat integrál \( \displaystyle \int _{0}^{1}x^{3}\, \mathrm{d}x\) z Příkladu 2.4. Rozdělíme interval \( \displaystyle [0,1]\) na 4 dílky o délce \( \displaystyle 0.25\) a pro pohodlný výpočet použijeme Tabulku 2.1.


|i-|-xi--|---yi---|m--|--myi----|
|1-|0.00-|0.000000-|-1-|0.000000-|
|2 |0.25 |0.015625 | 2 |0.031250 |
|3 |0.50 |0.125000 | 2 |0.250000 |
|4 |0.75 |0.421875 | 2 |0.843750 |
|5 |1.00 |1.000000 | 1 |1.000000 |
--------------------------------
        Souˇcet: 2.125000
Tabulka 2.1: Lichoběžníkové pravidlo

Výsledná aproximace tedy je \( \displaystyle \int _{0}^{1}x^{3}\, \mathrm{d}x\approx \frac{0.25} {2} 2.125000 = 0.265526\) . Porovnáme-li tuto hodnotu s přesným výsledkem z Příkladu 2.4 vidíme, že přes poměrně primitivní aproximaci, je chyba menší než 7%. Jemnějším dělením získáme hodnotu ještě přesněji.

Pomocí integrálu můžeme definovat užitečné neelementární funkce – například primitivní funkce k funkcím, které jsme doposud neuměli integrovat. Umožní nám to následující věta.

Věta 2.5 (integrál jako funkce horní meze). Nechť funkce \( \displaystyle f(x)\) je spojitá na intervalu \( \displaystyle I\) a nechť \( \displaystyle a\in I\) . Potom funkce \( \displaystyle F(x)\) definovaná na \( \displaystyle I\) vztahem

\[ F(x) =\int _{ a}^{x}f(t)\, \mathrm{d}t \]

má na intervalu \( \displaystyle I\) derivaci a platí \( \displaystyle F'(x) = f(x)\) .

Příklad 2.6. Pro funkci \( \displaystyle f(x) = x^{2}\) platí \( \displaystyle \int _{0}^{x}t^{2}\, \mathrm{d}t = \left [\frac{t^{3}} {3} \right ]_{0}^{x} = \frac{x^{3}} {3} \) což je skutečně jedna z primitivních funkcí k funkci \( \displaystyle x^{2}\) , jak již víme z kapitoly o neurčitém integrálu (viz též vzorce na konci tohoto textu).

Poznámka 2.3. Již dříve jsme uvedli, že k funkci \( \displaystyle e^{-x^{2} }\) existuje primitivní funkce, ale tuto funkci neumíme najít. Nyní vidíme, že tuto primitivní funkci lze zapsat například ve tvaru \( \displaystyle \int _{0}^{x}e^{-t^{2} }\, \mathrm{d}t\) . Pokud nás zajímá například funkční hodnota v bodě \( \displaystyle x = 1\) , stačí určit hodnotu integrálu \( \displaystyle \int _{0}^{1}e^{-x^{2} }\, \mathrm{d}x\) . Tuto hodnotu sice neumíme vypočítat přesně, můžeme ji však přibližně vypočítat pomocí lichoběžníkového pravidla.Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.